obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.dancekid.cz.  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách www.dancekid.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.dancekid.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Mgr. Jiří Haut, Švestková 672/1, Plzeň 32600, IČO 88378021 (dále jen prodávající). V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Předmět smlouvy a objednávka

Předmět objednávky

Předmětem smlouvy je prodej on-line video kurzů z programu Dance Kid. Jejich specifikace a jednotlivé varianty jsou uvedeny na webových stránkách www.dancekid.cz.

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu www.dancekid.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.dancekid.cz/registrace.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.dancekid.cz prodávajícího, a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Cena a daňový doklad

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese najde kupující všechny ceny služeb v zákonné výši. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Způsob a forma platby

Platba je prováděna výhradně bankovním převodem na účet prodávajícího, číslo účtu, kód banky a variabilní symbol je uveden v objednávkové faktuře.

Možnosti plateb

  • Bankovním převodem.

Doručení elektronické

Po zakoupení videokurzu je kupujícímu vygenerován přístup do členské sekce.

Garance, odstoupení od smlouvy

Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

a)  on-line kurzů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dní od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 14 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: info@dancekid.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů.

Zabezpečení a odpovědnost

Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Odpovědnost

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.dancekid.cz/gdpr.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 3. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.dancekid.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávajici si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.dancekid.cz/podmínky a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto podmínky jsou dále rozšířeny o dokument Zásady ochrany osobních údajů, umístěných na stránce www.dancekid.cz/gdpr.